Ce este Filiala?

Filiala județeană este organizația teritorială legal constituită de Asociația Crescătorilor de Albine din România. Filiala este o organizație profesională , fără scop lucrativ,  constituită pe o perioadă nedeterminată, cu patrimoniu propriu, care reprezintă interesele membrilor săi.

Filiala are ca scop asigurarea cadrului organizatoric, în plan județean, care să conducă la crearea și dezvoltarea unei apiculturi profesioniste sau de amatori, ca o activitate utilă societății.

Filiala are următoarele obiective:

 1. pregătire apicolă, cu precădere a tinerilor doritori să practice această îndeletnicire;
 2. informarea membrilor privind accesarea fondurilor guvernamentale și/sau europene;
 3. organizarea de acțiuni proprii formării apicole;
 4. participarea la întruniri, cursuri de natură apicolă;
 5. asigurarea de consultanță de specialitate;
 6. cercetare fundamentală și aplicată;
 7. editarea de programe, postere și alte publicații de propagandă apicolă;
 8. alte mijloace de acțiune în legătură cu scopul filialei;
 9. alte acțiuni cu tematică apicolă.
Cum devin membru?  Ce beneficii am?

1. Pot deveni membri în cadrul filialelor asociației cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, persoane fizice sau juridice care activează în apicultură şi consimt să respecte prevederile statutului.

2. Calitatea de membru se dobândește pe baza unei cereri scrise adresate filialei județene și aprobată de reprezentanții legali ai acesteia și în urma achitării taxei de înscriere.

3. Calitatea de membru se menține prin plata anuală a cotizației confirmată și în carnetul de membru. Calitatea de membru este personală și nu poate fi transmisă succesorilor.

4. Calitatea de membru se pierde în următoarele situații:

 • a) retragere pe baza de cerere scrisă adresată filialei și comunicată cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care se intenționează să se renunțe la această calitate;
 • b) deces;
 • c) neplata cotizației statutare până la finele anului în curs;
 • d) prin desfășurarea de activități anticoncurențiale;
 • e) aducerea de prejudicii morale sau de imagine și/sau materiale;
 • f) în situația în care membrul acționează / a acționat în instanțe Filiala județeană, Asociația Crescătorilor de Albine din România, unitățile economice sau profesionale ale acesteia sau cu care acestea se află sau s-a aflat în litigii;
 • g) denigrarea prin orice mijloace a filialei județene, a Asociației Crescătorilor de Albine din România sau a unităților din structura acesteia;
 • h) nerespectarea Statutului sau a deciziilor organelor de conducere.
 • i) manifestarea de atitudini ofensatoare sau de denigrare față de personalul angajat sau față de alți membri ai unităților economice și/sau profesionale ale Asociației Crescătorilor de Albine din România.
 • j) excluderea membrilor de către Consiliul Director al filialei (pentru alte abateri grave).

Odată pierdută calitatea de membru pentru situațiile prevăzute la literele d–j, aceasta nu mai poate fi redobândită.

5. Membrii filialei județene au următoarele drepturi:

 1. să beneficieze de toate reglementările și avantajele pe care Filiala le obține privind susținerea intereselor membrilor săi și anume:
 • aprovizionarea, prin societatea economică constituită de Asociația Crescătorilor de Albine din România la nivelul județului, cu material biologic, unelte, utilaje, biostimulatori, faguri artificiali, medicamente de uz apicol și alte materiale necesare practicării apiculturii, în condițiile economiei de piață.
 • valorificarea, prin societatea comercială constituită de Asociația Crescătorilor de Albine din România la nivelul județului a produselor apicole realizate în stupinele proprii în condițiile economiei de piață;
 • sprijin și informații pentru obținerea de vetre de stupină permanente sau temporare necesare amplasării stupilor cât și a exploatării resurselor melifere pentru valorificarea culesurilor de nectar și polen.
 • primirea de consultanță tehnică;
 • sprijin și informații privind obținerea și completarea carnetului de stupină, necesar pentru transportul stupilor la polenizarea culturilor agricole entomofile, practicarea stupăritului pastoral sau pentru combaterea epizootiilor la albine;
 • sprijinirea și informarea apicultorilor înscriși în programul de atestare și certificare a mierii bio și celorlalte subproduse ale stupului.

2. să beneficieze de ridicarea nivelului cunoștințelor profesionale prin participarea la acțiuni de învățământ, cursuri, schimburi de experiență, conferințe și alte manifestări tehnico științifice organizate de Filială precum și colaborarea cu publicațiile editate de către aceasta.

3.să participe la adunările filialelor și să-și exprime punctul de vedere în problemele legate de activitatea filialei, să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale acesteia.