LEGISLATIE SPECIFICA NATIONALA

Legea apiculturii nr. 89/1998 – Republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 549 din data de 5 august 2010;

Programul National Apicol 2011-2013:

Hotărârea Guvernului nr. 245/2011, privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 213 din data de 28 martie 2011

Hotararea Guvernului nr 1237 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 245/2011privind aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum si a valorii sprijinului financiar
Publicata in Monitorul Oficial 928 din 28 decembrie 2011 (M. Of. 928/2011);

Ameliorarea albinelor:

Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 309/2003pentru aprobarea Programelor de ameliorare a efectivelor de bovine, ovine, păsări, albine şi viermi de mătase din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 516 din data de 17 iulie 2003;
5. Programul de ameliorare la albine -2003.

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 413/2008 privind aprobarea criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 472 din data de 26 iunie 2008;

ORDIN nr. 51 din 7 martie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 413/2008 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare.

LEGISLATIE CONEXA NATIONALA

Legea zootehniei nr 72/2002

Legislatie veterinara: Ordin ANSVSA nr 16/30.03.2010, privind înregistrarea si autorizarea sanitar-veterinara a exploatatiilor apicole, completat si modificat in prezent cu Ordinul ANSVSA nr. 112/2010.

Legislatia privind mediu: LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

Legislatie fitosanitara: Ordinul comun al MADR nr 45/1991 privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide.

Legislatie privind registrul agricol – OG nr. 28/2008, ordonanta privind registrul agricol, consolidata 2009 si  Hotararea Nr. 1.632 din 29 decembrie 2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010 – 2014.

Legislatie silvica: Codul silvic sau Legea nr. 46/2008.

Legislatie privind agricultura ecologica:  http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0107&tz=010702

Legislatie fiscala: Legea  571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare

Adresa Ministerului finantelor Publice catre MADR privind neimpozitarea veniturilor din apicultura


LEGISLATIE SPECIFICA EUROPEANA SI INTERNATIONALA

REGULAMENTUL (CE) NR. 917/2004 AL COMISIEI din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului referitor la acțiunile care au ca scop îmbunătățirea condițiilor de producere și de comercializare a produselor apicole

Regulamentul (CE) nr. 939/2007 al Comisiei din 7 august 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 917/2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului privind acţiunile de îmbunătăţire a condiţiilor de producţie şi comercializare a produselor apicole;

Regulamentul (CEE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”);

Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind MIEREA;

Codex standard for honey – Codex stan 12-1981 (Codexul standard pentru MIERE);


LEGISLATIE CONEXA

Agricultura ecologicaRegulamentul (CE) NR. 834/2007 din 28 iunie 2007privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91;

Sanitar-veterinarDirectiva 92/65/CEE A Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerinţele de sănătate animală care reglementează schimburile şi importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun, în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/EEC; Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor;

Siguranta alimentara:

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare;

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală;

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor;

Pesticide si fitosanitar:

Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală;
Regulament (EC) 396/2005 privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide în produsele de origine vegetală şi animală.